Asiantuntijapalvelut

Valitse haluamasi kategoria

Valitsemalla kategoria, listataan vain sen alla olevat kurssit

Palo- ja pelastusturvallisuuskokonaisuus

Asiantuntijamme suunnittelevat tarpeittenne mukaisen palvelukokonaisuuden, johon sisältyy esimerkiksi lakisääteisen pelastussuunnitelman laatiminen, henkilöstön turvallisuuskoulutus, valvottu poistumisharjoitus sekä raportti kehitysehdotuksineen kustannustehokkaana kokonaisuutena. Kokonaisuuteen voidaan liittää myös ensiapukoulutusta sekä alkusammutuskoulutusta.

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelman laatiminen on lakisääteinen velvollisuus. Suunnitelmassa on kuvattava tunnistetut riskit ja vaaratekijät sekä niihin liittyvät varautumistoimet. Pelastussuunnitelman tiedot tulee tarkistaa vähintään kerran vuodessa tai mikäli toiminnassa tapahtuu turvallisuuteen vaikuttavia muutoksia.


Pelastussuunnittelun voi myös ulkoistaa. Asiantuntijamme tuottavat lainmukaiset pelastussuunnitelmat ja hoitavat tarvittaessa myös suunnitelman ylläpitämisen puolestanne. Pelastussuunnitelma voidaan toteuttaa perinteisessä tulostettavassa muodossa tai verkkopelastussuunnitelmana.

Pelastussuunnitelman perehdytys

Pelastussuunnitelman tunteminen parantaa koko organisaation turvallisuutta ja auttaa toimimaan oikein vaara- ja hätätilanteiden sattuessa. Asiantuntijamme perehdyttävät pelastussuunnitelman keskeisen sisällön koko henkilöstöllenne tai valitulle henkilöstöryhmälle, kuten suojeluorganisaatiolle.

Verkkopelastussuunnitelma

Haluatteko, että pelastussuunnitelma on aina henkilökunnan saatavilla sekä aina ajan tasalla? Verkkopelastussuunnitelma on selainpohjainen palvelu, jossa suunnitelma on saatavilla helposti ja päivitys onnistuu helposti.

Evakuointiharjoitus

Evakuointiharjoituksessa testataan ja harjoitellaan tilojen evakuointia osastoittain esimerkiksi hoitokoti- ja sairaalaympäristössä. Evakuointiharjoituksella pyritään varmistamaan, että henkilöstö tietää omat tehtävänsä ja osaa käyttää suunniteltuja toimintamalleja yllättävän tilanteen sattuessa. Harjoituksesta koostetaan palaute ja tulokset raportoidaan kehitysehdotuksineen.

Poistumisharjoitus

Poistumisharjoitukset ovat osa pelastuslain edellyttämää omatoimista varautumista.  Poistumisharjoituksessa testataan ja harjoitellaan turvallisesti sekä ohjatusti henkilöstön evakuoimista kiinteistöstä hätäpoistumisteitä käyttäen.


Poistumisharjoituksiimme kuuluu aina palautetilaisuus suojeluorganisaatiolle sekä kirjallinen raportointi. Ennen harjoitusta suositellaan toteutettavaksi myös pelastussuunnitelman perehdytyskoulutus vähintään suojeluorganisaatiolle.

Sisällesuojautumisharjoitus

Sisällesuojautumisharjoitus on osana pelastuslain tarkoittamaa omatoimista varautumista toteutettava harjoitus, jossa harjoitellaan suojautumista sisätiloihin jonkin ulkopuolisen vaara- tai uhkatilanteen vuoksi. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi väkivallan uhka tai lähiympäristössä tapahtunut vaarallisen aineen onnettomuus.


Harjoituksessa henkilöstö oppii tiedostamaan työpaikkansa turvallisuusriskejä ja suojeluorganisaation valmiudet tilannejohtamiseen paranevat. Harjoituksesta tehdään aina kirjallinen yhteenvetoraportti kehitysehdotuksineen.

Turvallisuusasiantuntijapalvelu

Voitte keskittää organisaationne turvallisuuden kehittämis- ja päivittäiset ylläpitotehtävät asiantuntijallemme kuukausiveloituksellisella palvelulla. Palvelukokonaisuus räätälöidään toimintaympäristönne mukaisesti ja käytettävät työtunnit määritellään sopimuksen mukaan.

Palveluun kuuluu usein esimerkiksi pelastussuunnittelua, henkilöstön kouluttamista, rekisteriselosteiden ylläpitämistä ja laatimista, yleisesti turvallisuuden kehittämistehtäviä sekä kiinteistön omatoimiseen varautumiseen liittyvät tehtävät, kuten poistumisharjoitusten järjestäminen.

Turvallisuuskoordinaattori

Useita toimitila- ja kiinteistöturvallisuusasioita hoidettavana? Ulkoista tehtävä tai osa toimenpiteistä asiantuntijalle joka on täysi- tai osa-aikaisesti käytettävissäsi tukenaan koko Securitaksen turvallisuusasiantuntijuus sekä yritysturvallisuuden ohjausryhmä.

Johdatus yritysturvallisuuteen

Esimiehille kohdistettu, räätälöity koulutus yritys- ja organisaatioturvallisuuteen liittyvistä asioista sisältäen orientaation mm. palo-, poistumis- tieto-, rikos- ja toimitilaturvallisuuteen sekä uhkatilanteiden hallintaan. 

Riskienhallintakoulutus

Koulutuksessa käydään läpi riskienhallinnan perusteet, kuten riskienhallintaprosessin vaiheet organisaatiossa. Koulutuksessa opetellaan tunnistamaan organisaation toimintaan vaikuttavia riskejä, arvioimaan niiden merkittävyyttä toiminnalle sekä valitsemaan sopivat hallintamenetelmät kartoitetuille riskeille.

Tietoturvallisuuskoulutus

Mitä on suojattava tieto ja miten sitä suojataan? Koulutuksessa keskitytään hallinnollisen tietoturvallisuuden yleisiin toimintamalleihin, joilla ohjataan organisaation tietoturvallisia työskentelytapoja. Koulutuksessa käydään läpi tietoturvallisuuden perusteet tiedon säilyttämisen, käsittelyn ja tuhoamisen osalta. 

Tunkeutumistestaus

Tunkeutumisanalyysissa asiantuntijamme saapuvat asiakkaan toimialueelle virka-aikana ja yrittävät päästä liikkumaan toimitiloissa ilman kulkuoikeuksia ja saattajaa. Tunkeutumisen yhteydessä yritetään päästä käsiksi esimerkiksi luottamuksellisiin materiaaleihin sekä etsitään pääsyä tiloihin, joihin kulkua on rajoitettu.

Tunkeutumisessa hyödynnetään henkilöiden turvallisuustietoisuuden tasoa, rutiineja sekä teknisen valvonnan heikkouksia.

Turvakartoitus

Asiantuntijamme suorittaa asiakkaan toimitiloissa turvallisuuskävelyn tarkistuslistan kanssa havainnoiden turvallisuuspuutteita, kehityskohtia sekä kunnossa olevia turvallisuusjärjestelyitä. Turvallisuuskävely ja kehityskohteet raportoidaan kirjallisesti.

Turvallisuusauditointi

Yritysturvallisuuden osa-alueiden mukaan rajattavissa oleva ja kattava kokonaistarkastelu turvallisuuden nykytilaan kehitysehdotuksineen.